Statut

Statut
U skladu sa odredbom iz članka 11. i 37.. stavak 1. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, od 7. srpnja 1997.g. br. 70).
Hrvatsko – tursko društvo Rijeka usklađuje Statut, donijet 30. studenog 1995. godine sa odredbama spomenutog Zakona, te na Skupštini Hrvatsko-turskog društva Rijeka, održanoj dana 19. svibnja 1999. godine usvaja slijedeći:

STATUT
HRVATSKO-TURSKOG DRUŠTVA RIJEKA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Hrvatsko – tursko društvo Rijeka (u daljnjem tekstu : udruga) osnovano je na Osnivačkoj skupštini održanoj u Rijeci. 30. studenog 1995. godine.

Članak 2.
Udruga djeluje na području Primorsko-goranske županije. Sjedište udruge je u Rijeci.
Adresu sjedišta Udruge određuje Upravni odbor Udruge.
Udruga ima pečat okruglog oblika, promjera 38 mm  na kojem uzduž oboda piše: Hrvatsko-tursko društvo Rijeka, a u sredini se nalazi znak udruge.
Znak se sastoji iz dva dijela. Desni sadrži crveno-bijela polja kao element hrvatskog grba, a lijevi dio sadrži bijeli polumjesec i zvijezdu na crvenoj podlozi kao element turske zastave. Spomenuta obilježja se nalaze iznad valovitog mora obojenog plavom bojom.

Članak 3.
Udruga je pravna osoba.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Upravnog odbora Udruge, koji je ujedno i predsjednik Udruge.

Članak 4.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se stalnim upoznavanjem članstva sa radom Udruge, javnim pozivima na sudjelovanje u djelatnostima Udruge, te redovitim prikazivanjem rada Udruge u tisku i elektronskim medijima, kao i pozivanjem predstavnika medija na sjednice tijela Udruge.

Članak 5.
Udruga je izvanstranačka.

II. SVRHA 1 CILJEVI

Članak 6.
Svrha i cilj udruge je promicati zajedničke aktivnosti između Republike Hrvatske i Republike Turske na znanstvenom, kulturnom, športskom, religijskom, gospodarskom i drugom društvenom planu, koji su u skladu sa postojećim zakonima i propisima Republike Hrvatske.

Članak 7
Svrlia i programski ciljevi postižu se naročito:
umjetničkom djelatnošću obrazovnim i stručnim usavršavanjem.
utemeljenjem pjevačkih, glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih i športskih grupa, organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova, priređivanjem stalnih tribina U drage.
svim ostalim aktivnostima, kojima se doprinosi ispunjavanju svrhe i ostvarenju programskih ciljeva Udruge.

III. IMOVINA

Članak 8.
Udruga ostvaruje novčana sredstva iz članarine, dragovoljnih priloga i darova, prinosa iz zaklada.
dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija i fondova, te prihoda iz
nepokretnih i pokretnih stvari Udruge, kao i njenih imovinskih prava.
Sva te sredstva ćme imovinu Udruge.
Udruga za svoje obveze odgovara cjelokupnom imovinom.
Imovina, te posebice dobit iz financijskog poslovanja Udruge služi isključivo za ostvarenje svrhe i programskih ciljeva Udruge, navedenim u čl.6. ovog Statuta. Visinu godišnje članarine određuje Upravni odbor Udruge.

IV. ČLANSTVO

Članak 9.
Članovi Udruge su: redoviti članovi počasni članovi

Članak 10.
Redovitim članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske te pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Statutom, tj. ukoliko djeluju u skladu sa svrhom i programskim ciljevima Udruge.

Počasnim članom udruge može postati osoba, koja je svojim radom stekla osobite zasluge za hrvatski narod i Udrugu.
Počasnog člana bira Zbor Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge. Oblik i sadržaj članske pristupnice i iskaznice utvrđuje Upravni odbor Udruge.

Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu. Visinu te članarine određuje Upravni odbor Udruge. Uplatom članarine stječe se pravo na člansku iskaznicu, kao dokaz pravovaljanosti članstva u Udruzi, o čemu tajnik Udruge vodi zasebnu evidenciju članova Udruge

Članak 11.
Članom Uduge može postati pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj kao i strana pravna osoba. Predstavnike pravne osobe, koja je član Udruge imenuje osoba određena za zastupanje pravne osobe.

Članak 12.
Prava i dužnosti redovitih članova Udruge su: sudjelovati u radu i djelatnostima Udnige. birati i biti biran u tijela Udruge, biti izvještavan o djelovanju Udruge, čuvati čast. dostojanstvo, ugled i interese Udruge.
izvršavati zadatke utvrđene Statutom i aktima Udruge, te odlukama tijela Udnige. plaćati članarinu.

Članak 13.
Članstvo u Udruzi prestaje:
-izričitim istupom
-neplaćanjem članarine tijekom jedne godine
-isključenjem, za slučaj počinjenja teže povrede prava i dužnosti člana Udruge.
Kao prvostupanjsko stegovno tijelo postupa Upravni odbor Udruge.
Protiv odluka Upravnog odbora Udruge moguće je, u roku od 8 dana, uložiti žalbu, o
kojoj rješava Zbor udruge.
Odluke Zbora Udruge su konačne i pravomoćne.
Upravni odbor Udruge donijet će poseban stegovni propisnik.

V. TIJELA I USTROJSTVO UDRUGE

Članak 14.
Tijela Udruge su: Zbor Udruge Upravni odbor Udruge Nadzorni odbor Udnige Predsjednik Udruge

Članak 15.
Zbor je najviše tijelo Udruge. a tvore ga svi redoviti članovi.

Članak 16.
Zbor Udruge:
donosi Statut i njegove izmjene i dopune
donosi druge opće akte Udruge
bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Udruge
bira i razrješava članove Upravnog odbora
bira i razrješava članove Nadzornog odbora
donosi odluke, usvaja smjernice i daje preporuke za rad Udruge
razmatra izvješća o radu tijela Udruge
donosi financijski plan i završni račun
raspravlja o svim pitanjima važnim za rad i djelovanje Udruge na temelju zakona, ovog Statuta i drugih propisa.

Članak 17.
Redoviti Zbor Udruge održava se najmanje jedamput godišnje. Zbor Udruge saziva predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanredni Zbor Udruge po zahtjevu Upravnog odbora. Nadzornog odbora ili trećine članova Udruge. Za slučaj da predsjednik Udruge ne udovolji zahtjevu spomenutih tijela Udruge za saziv izvanrednog Zbora Udruge, isti će sazvati podnositelj zahtjeva, a na izvanrednoj skupštini raspravljaju se samo pitanja radi kojih je ista sazvana. Zbor odluke donosi javnim glasovanjem.
Odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova Zbora.s time. da je za donošanje pravovaljanih odluka potrebna nazočnost sjednici Zbora barem Vi ukupnog broja članova Udruge. Za donošenje odluke o raspuštanju Udruge potrebna je većina svih članova Zbora.

Članak 18.
Zbor Udruge bira iz svojih redova radno predsjedništvo od 3 (tri) člana, koje rukovodi Zborom.

Članak 19.
Upravni odbor Udruge predstavlja izvršno tijelo Udruge.

Članak 20.
Upravni odbor tvore predsjednik Udruge, 2 dopredsjednika Udruge, tajnik Udruge i 3 člana Udruge. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, s time da ista osoba može biti više mandata uzastopce član Upravnog odbora.

Članak 21.
Upravni odbor Udruge izvršava odluke Zbora Udruge i vodi cjelokupno poslovanje
Udruge između dvaju zborova Udruge.
Upravni odbor naročito:
-predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge
-odlučuje o financijskom poslovanju društva
-upravlja imovinom Udruge
-donosi odluke o davanju stipendija, potpora i si.
-priprema sjednice Zbora, brine o izvršenju odluka i zaključaka Zbora
-donosi odluke o prijemu novih članova temeljem prijedloga 2 člana Udruge
-obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima
Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova , s time da je
potrebno, da sjednici prisustvuje barem 4 člana od ukupnog broja članova Upravnog
odbora koji broji 7 članova.

Članak 22.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Zboru Udruge.

Članak 23.
Nadzorni odbor Udruge sastoji se od tri člana, koji biraju između sebe predsjedmka. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora. Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora, predsjednika i drugih tijela Udruge, te o svom radu i uočenim nedostacima u radu drugih tijela podnosi izviješće Zboru Udruge.

Članak 24.
Nadzorni je odbor dužan barem jednom godišnje pregledati materijalno poslovanje Udruge.

Članak 25.
Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu. Predsjednika Udruge bira Zbor Udruge.
Mandat predsjednika Udruge traje četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Upravnog odbora te Zbora Udruge i predlaže dnevni red te provodi odluke Zbora Udruge i rukovodi radom Udruge.

Članak 26.
Predsjednik Udruge izvršava odluke Upravnog odbora Udruge, obavlja pojedine poslove iz nadležnosti Upravnog odbora Udruge, ako ga ono na to ovlasti ili ako obavljanje tih poslova ne trpi odlaganja, te podnosi izvješća Upravnom odboru za razdoblje od posljednje sjednice.

Članak 27.
Udruga ima i dva dopredsjednika koji zamjenjuju predsjednika Udruge kada ih ovaj ovlasti ili u slučaju spriječenosti predsjednika u obavljanju njegove dužnosti, za slučaj dulje spriječenosti predsjednika Udruge za obavljanje svojih dužnosti, radi bolesti ili dragih opravdanih razloga.

Članak 28.
Tajnik Udruge obavlja tekuće poslove Udruge i brine se za društvene prostorije i za organizaciju unutarnjeg, tehničkog i upravnog poslovanja, te vodi evidenciju članstva Udruge.

Članak 29.
Svi izabrani dužnosnici Udruge. Predsjednik Udruge, dopredsjednici, te članovi Upravnog i Nadzornog odbora opozivaju se u postupku analognom postupku njihova izbora, dakle odluku o njihovom opozivu donosi Zbor Udruge.
Mandat izabranih dužnosnika prestaje istekom vremena na koji su izabrani.
Mandat izabranih dužnosnika može prestati i prije isteka vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju, te smrću.
Upravni odbor, predsjednika i dopredsjednike Udruge, te članove Nadzornog odbora Zbor može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani, ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ako razrješava cijeli Upravni, odnosno Nadzorni odbor. Zbor tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove tih tijela. Zbor bira nove članove na vrijeme do isteka mandata razriješenih članova, odnosno isteka mandata ostalih članova tijela.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Udruga prestaje postojati:
raspuštanjem odlukom Zbora Udruge, odlukom nadležnog upravnog tijela.

Članak 31.
U slučaju prestanka rada Udruge njezina imovina postaje vlasništvo Caritasa. Rijeka.

Članak 31.
Tumačenje ovog Statuta u nadležnosti je Zbora Udruge.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Primorsko-goranske županije.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut od 30. studenog 1995. godine.