Održana izborna skupština

Izborna skupštinu Društva održana je u ponedjeljak 16. studenog 2020. godine od 18 sati do 19 sati. S obzirom na epidemiološku situaciju vezano za COVID-19, Skupština je održana kombinirano. 10 članova Društva sastalo se u živo u prostoru Visoke poslovne škole, Trg riječke rezolucije 4, a 12 članova skupštini je prisustvovalo virtualno – koristeći Zoom aplikaciju.Nakon pozdravne riječi, predsjednica Društva gđa. Gordana Nikolić pozvala je na izbor radnog predsjedništva u koje su izabrani Esma Halepović Đečević, Kornelija Balas i Vesna Širola.

Zbog novonastale situacije vezano za bolest COVID 19 i epidemiološke uvjete koji se moraju poštovati, u konzultaciji s Uredom državne uprave, predložena je dopuna članka 17 Statuta koja se odnosi na način glasanja na sjednicama Skupštine. Usvojeno je da se iza članka 17 doda novi članak 17a koji glasi:
„Sjednice Skupštine u pravilu se održavaju uživo.
U izvanrednim okolnostima (primjerice za vrijeme trajanja mjera protiv širenja korona virusa) sjednica Skupštine može se iznimno održati putem videokonferencije, odnosno korištenjem druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu. Ako nema drugih tehnoloških rješenja, iznimno se sjednica može održati telefonskim putem, vodeći pri tome računa o većini glasova potrebnoj za donošenje pojedine odluke, kao i načinu verifikacije takvog načina izjašnjavanja.“

Predsjednica Društva gđa. Gordana Nikolić izvijestila je članove o radu Društva između 2 Skupštine tokom 2019. g. i u prvoj polovici 2020.g.
Gđa. Esma Halepović Đečević informirala je članove o predstojećem radu Društva uzimajući u obzir i trenutnu situaciju s epidemijom COVID-19. Sve aktivnosti planirane za 2020. godinu, prebacit će se u 2021. godinu.

Gđa. Vlasta Pesaresse-Grabovac, knjigovotkinja Društva, iznijela je izvještaj o financijskom poslovanju Društva za razdoblje 2019. g. i prvu polovicu 2020.g.
Gđa. Kornelija Balas, rizničarka Društva izvijestila je o stanju žiro računa koji na dan 12.11.2020. g. Također je informirala članove o prihodima Društva od javljanja na natječaje PGŽ, MVPEI te Grada Rijeke.

Predsjednica Društva gđa. Gordana Nikolić, zahvalila se članovima na suradnji u proteklom mandatu i izvijestila da se zbog privatnih i poslovnih obaveza ne može više kandidirati za predsjednicu Društva u slijedećem mandatu.

Gđa. Esma Halepović-Đečević zahvalila je gđi. Nikolić na uspješnoj suradnji u prethodnom mandatu. Predstavila je g. Zlatana Bakalovića kao kandidata za novog predsjednika Društva. G. Bakalović jednoglasno je izglasan kao novi Predsjednik Hrvatsko-turskog društva Rijeka. U prigodnom govoru pozdravio je nazočne članove Društva.
Osim Predsjednika, izabran je i novi sastav Upravnog i Nadzornog odbora.

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Predsjednik – Zlatan Bakalović
Dopredsjednica – Esma Halepović Đečević
Dopredsjednik – Ante Simonić
Tajnica  – Vesna Širola
Rizničar – Kornelija Balas
Članovi : Gordana Nikolić, Mirjana Banić, Vesna Lukanović, Vedran Milojica.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:  Željko Juranić, Lela Momčilović, Vedran Tripković

Tajnica Društva, gđa Vesna Širola izvijestila je da  je na zamolbu dosadašnje Predsjednice gđe. Gordane Nikolić da se sjedište Društva promijeni s dosadašnje lokacije, pronađeno je rješenje za novo sjedište Društva – Trpimirova 2.

Skupština je završila s radom u 19.00 sati.

Zahvaljujemo se Dominiku Ivkošiću na tehničkoj podršci članovima koji su Skupštini prisustvovali virtualno.